Akt powołania

Akt powołania

 

Uchwała Nr 219/05
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 19 grudnia 2005 roku


w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu i nadania jej statutu

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm. ) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm. ) – uchwala się, co następuje:

§ 1
 

1. Tworzy się samorządową instytucję kultury pod nazwą Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu.
2. Przedmiotem działalności instytucji, o której mowa w ust.1, jest upowszechnianie sztuki współczesnej, a zwłaszcza polskiej oraz jej promocja poza granicami kraju.
3. Nadaje się statut Mazowieckiemu Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2
 

 

Siedzibą Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" jest miasto Radom.

§ 3
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 4
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


 

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Mazowieckiego
Piotr Fogler

 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Nr 96, poz. 874 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598.

Uzasadnienie

 

Idea utworzenia w Radomiu Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej pojawiła się w debacie publicznej Radomia w 2004 roku. Pomysłodawcą był Pan Andrzej Wajda – Honorowy Obywatel Radomia. Od wielu lat Pan Andrzej Wajda i Pani Krystyna Zachwatowicz przekazują w darze radomskiemu Muzeum Sztuki Współczesnej, będącego oddziałem Muzeum im. Jacka Malczewskiego, obrazy wybitnych twórców, takich jak Józef Czapski, Ryszard Horowitz, Tadeusz Kantor a także młodzieńcze prace Wajdy. Kolekcja Muzeum Sztuki Współczesnej, w skład której wchodzą dary Państwa Wajdów, jest jedną z najciekawszych w kraju. Liczy już ponad 4.000 prac, między innymi Alfreda Lenicy, Artura Nacht-Samborskiego, Jerzego Nowosielskiego, Jana Tarasina. Niestety powierzchnia wystawiennicza Muzeum jest bardzo skromna, każdego roku Muzeum jest w stanie pokazać jedynie około 100 prac. W związku z tym koniecznym stało się znalezienie nowej siedziby dla zbiorów sztuki współczesnej w celu utworzenia samodzielnej instytucji kultury, która mogłaby spełnić oczekiwania Województwa Mazowieckiego.

Inicjatywę Pana Andrzeja Wajdy opisała „Gazeta w Radomiu” rozpoczynając tym samym publiczną debatę na temat potrzeby utworzenia Centrum, jego lokalizacji i oczekiwanych działań. Redakcja zorganizowała także spotkanie ludzi kultury, parlamentarzystów, przedstawicieli władz miasta, na którym zapadła decyzja o podjęciu starań zmierzających do utworzenia Centrum.

W tym samym czasie radomianka Pani Kaja Koziarska upubliczniła swoją pracę dyplomową obronioną na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pokazującą projekt adaptacji budynku dawnej elektrowni przy ulicy Traugutta 53 w Radomiu dla potrzeb nowoczesnego centrum kultury. Pomysł ten spodobał się w Radomiu i Panu Andrzejowi Wajdzie. Budynek był własnością miasta Radomia. Samorząd Województwa, odpowiadając na oczekiwania lokalnej społeczności, wystąpił do prezydenta Radomia o nieodpłatne przekazanie województwu starego obiektu.

W dniu 24 maja 2005 r. miasto Radom przekazało Województwu Mazowieckiemu w drodze darowizny budynek elektrowni z przeznaczeniem na Centrum Sztuki Współczesnej.

Celem działania Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej w Radomiu jest upowszechnianie sztuki współczesnej, a zwłaszcza polskiej, oraz jej promocja poza granicami kraju. Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" będzie służyć jako regionalne centrum sztuki integrujące osoby zainteresowane sztuką współczesną, a zwłaszcza przemawiające do ludzi młodych. Zamiarem Centrum jest dotarcie do wielu grup odbiorców za pomocą szerokiej oferty programowej, zarówno na poziomie popularnym, jak i specjalistycznym.

Instytucja łączyć będzie funkcję muzealną z funkcją aktywnego centrum kultury, podążając w swej działalności za światowymi tendencjami tworzenia prężnych centrów kultury, których celem staje się upowszechnianie sztuki poprzez działania interdyscyplinarne i edukacyjne. Poza udostępnianiem jednej z najciekawszych kolekcji sztuki współczesnej w Polsce Centrum zamierza podejmować także działania multimedialne z wykorzystaniem nowoczesnych środków przekazu, w których to działaniach regionalna kolekcja stanowi punkt wyjścia lub punkt odniesienia dla prezentacji konkretnych zagadnień i tematów obecnych w sztuce światowej.

Realizując powyższe zadania Centrum powinno stać się swoistym katalizatorem zmian w tkance miejskiej i społecznej Radomia. Jego utworzenie powinno zainicjować powstawanie stowarzyszeń i innych podmiotów działających w sferze lub na rzecz kultury oraz podmiotów gospodarczych świadczących usługi na rzecz gości Centrum.

W związku z proponowaną datą rozpoczęcia działalności przez Centrum od 1 stycznia 2006 r. Departament Kultury, Promocji i Turystyki sugeruje przeniesienie środków w kwocie 300 tys. złotych zabezpieczonych dla instytucji w budżecie 2005 r. do planu na 2006 r. z przeznaczeniem na działalność bieżącą i dotacje celowe.

Na podstawie kosztorysu, który stanowi załącznik do Uchwały, Departament stoi na stanowisku, że na koszty funkcjonowania Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu należy zabezpieczyć dodatkowo w 2006 r. na działalność bieżącą i dotacje celowe 867.158 złotych.