Konkursy

Konkurs na koncepcję architektoniczną zagospodarowania budynku dawnej elektrowni w Radomiu przy ulicy Kopernika 1

 

Komisja konkursowa zakwalifikowała do II etapu 4 projekty.
Termin składania prac upływa 22.02.2007 roku o godz. 14.00.

 

Projekt Elektrownia

Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "ELEKTROWNIA",

ulica Kopernika 1, 26-600 Radom

ogłasza

Konkurs na koncepcję architektoniczną zagospodarowania budynku dawnej elektrowni w Radomiu przy ulicy Kopernika 1.


ZAMAWIAJĄCY

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "ELEKTROWNIA",
ulica Kopernika 1, Radom 26-200, tel.048 383 60 77, fax 048 383 60 78

TRYB ZAMÓWIENIA

Konkurs dwuetapowy z nagrodami z zaproszeniem do negocjacji z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej.
Wartość zamówienia poniżej 60.000 euro.

SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI

Komplet materiałów konkursowych w cenie 50.00 PLN można nabyć w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA w Radomiu ul. Kopernika 1, codziennie w godz. 08.30 – 15.30 oprócz soboty i niedzieli do dnia 22.10.06 oraz drogą pocztową jako przesyłkę za pobraniem (koszt przesyłki ok. 8 zł).

 

Osoba upoważniona do kontaktów z uczestnikami konkursu - sekretarz organizacyjny konkursu, powołany przez Zamawiającego – Jolanta Kucewicz (e-mail konkurs@elektrownia.art.pl ; tel. 048 383 60 77) w okresie objętym harmonogramem konkursu.

PRZEDMIOT I WIELKOŚĆ ZAMÓWIENIA

Opracowanie koncepcji, a na jej podstawie w drugim etapie konkursu uszczegółowienie koncepcji wraz z wykonaniem studium wykonalności proponowanego rozwiązania pod względem kosztowym, realizacyjnym, funkcjonalnym i eksploatacyjnym remontu, rozbudowy i zagospodarowania budynku dawnej elektrowni w Radomiu przy ul. Kopernika 1 z przeznaczeniem na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej.

Z autorem najlepszej pracy podpisanie zostanie umowa na wykonanie projektu budowlanego w trybie negocjacji wolnej ręki.

Wartość zamówienia poniżej 60.000 euro.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

09.10.2006 r. - Ogłoszenie konkursu.

09.10.2006 - 22.10.06 r. - Udostępnienie materiałów konkursowych.

27.10.06r. do godz. 14.00 - Składanie kart identyfikacyjnych w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA w Radomiu , ul. Kopernika 1 u sekretarza konkursu.

27.10.06 r. - Zawiadomienie oferentów o dopuszczeniu do konkursu.

do 05.11.06 r. - Zapytania w formie pisemnej przy zachowaniu anonimowości kierowane do sekretarza ( decyduje data skutecznego doręczenia ).

12.12.2006 r. do godz. 14.00 - Przyjmowanie prac konkursowych- etap I - prace konkursowe oznaczone w sposób określony w pkt. 11. regulaminu konkursu będą przyjmowane w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA w Radomiu ul. Kopernika 1 u sekretarza konkursu.

Terminarz II etapu podany zostanie po zakwalifikowaniu prac konkursowych do II etapu.

do 20.12.06 r. - Przewidywany termin rozstrzygnięcia I etapu

22.02.2007 r. do godz. 14.00 - Przyjmowanie prac konkursowych- etap II - prace konkursowe będą przyjmowane w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA w Radomiu ul. Kopernika 1 u sekretarza konkursu.

do 28.02.07 r. - Przewidywany termin rozstrzygnięcia II etapu.

KRYTERIA OCENY

Rozwiązanie architektoniczno-przestrzenne - 60 %

Rozwiązanie urbanistyczne zagospodarowania terenu z uwzględnieniem układu komunikacyjnego i wariantowania realizacji inwestycji - 10 %

Koszt inwestycji - 20 %

Wysokość wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej - 10 %

SKŁAD SĄDU KONKURSOWEGO

Roman Wieszczek – Przewodniczący Sądu; architekt SARP, Łódzka Okręgowa Izba Architektów

Robert Kornatka - Dyrektor Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Radomiu

Agata Morgan - przedstawiciel Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „ELEKTROWNIA” w Radomiu

Marek Pabich - Dyrektor Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej

Mieczysław Szewczuk - Kierownik Muzeum Sztuki Współczesnej – Oddział Muzeum

im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

Sekretarz konkursu: Jolanta Kucewicz

Zespół doradców:

Janusz Kotowski - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego

Krzysztof Olendzki - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Andrzej Wajda - inicjator utworzenia Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu, reżyser, honorowy obywatel miasta Radomia

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA w Radomiu ul. Kopernika 1, do dnia 12.12.2006 r

TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Uczestnicy konkursu zostają związani jego warunkami przez okres 60 dni od obowiązującego terminu złożenia prac konkursowych (II etap).