Przetarg nieograniczony powyżej 14000 euro na usługi poligraficzne

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” z siedzibą w Radomiu, przy ulicy Kopernika 1 ogłasza przetarg na usługi poligraficzne.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.elektrownia.art.pl SIWZ można także nabyć w cenie 
1,22 złoty brutto w siedzibie Zamawiającego.

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami:
Pan Łukasz Baliński, tel. 048-383-60-77 lub 048-385-89-95.

W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki określone w art. 22 ust 1oraz art. 24 ust 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia .2004 r. Prawo Zamówień Publicznych;
b) złożą ofertę zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
c) Wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat liczonych od daty złożenia oferty (a jeżeli okres ich działalności jest krótszy, to w tym okresie), zrealizowali z należytą starannością, co najmniej (2) dwie usługi odpowiadające swym rodzajem i wartością (minimum 20 tyś złotych) usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.
d) W przypadku zamówienia częściowego, dotyczącego plakatów, Wykonawca przedstawi minimum (3) trzy zamówienia odpowiadające wartością, co najmniej 2 tyś złotych 
i spełniające swym zakresem wymogi z SIWZ Dział II, ust. 2.

Wykonawca dołączy do oferty po dwie sztuki próbek reklamowych, w zależności od rodzaju oferty. Zamawiający odeśle próbki Oferentom po wyborze i podpisaniu umowy z wybranym w drodze przetargu Wykonawcą. Brak przedmiotowych próbek będzie powodował przyznanie „0 punktów” 
w kategorii poziom edytorski. Zamawiający zwalnia Wykonawcę z Obowiązku dostarczenia banerów.

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 21.XII.2009r. lub realizacji wszystkich przedmiotów umowy. 
Termin związania ofertą: 30 dni licząc od dnia złożenia oferty.
Termin płatności: zgodny z ofertą

Zamówienia należy składać do dnia 29 maja 2008 roku do godziny 12.00 w siedzibie Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” przy ulicy Kopernika 1, 
w sekretariacie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 maja 2008 roku o godzinie 12.15 w siedzibie Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”.

Kryteria oceny ofert: 
a)cena - 40 punktów.
b)poziom edytorski - 50 punktów.
c)czas realizacji rodzaju zlecenia jednostkowego - 10 punktów.

 

KLIKNIJ ABY POBRAĆ WYMAGANE DOKUMENTY