Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na całodobowy dozór i zabezpieczenie mienia nieruchomości w Radomiu przy ulicy Kopernika 1.

 

Rozstrzygnięcie przetargu na całodobowy dozór i zabezpieczenie mienia nieruchomości w Radomiu przy ulicy Kopernika 1:

 W wyniku ogłoszonego przetargu, spośród pięciu ofert, wyłoniono zwycięzcę. Jest nim Agencja Ochrony Osób i Mienia "Reflex" Sp. z o.o, 26-600 Radom, ul. Wałowa 45, za kwotę 4,97 zł netto/h.

 

 

 

Numer ogłoszenia: 424842 - 2009; data zamieszczenia: 10.12.2009
 


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 


Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 421618 - 2009 data 08.12.2009 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "ELEKTROWNIA", ul. Kopernika 1, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 048 3836077, fax. 048 3836078.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.2.
W ogłoszeniu jest: zatrudniają pracowników ochrony w ramach stosunku pracy , posiadają pracowników z licencją pracownika ochrony fizycznej..
W ogłoszeniu powinno być: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności , posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny. Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.2.
W ogłoszeniu jest: Każdy z wykonawców powinien dostarczyć kserokopie ubezpieczenia OC na kwotę 1.000.000. zł.
W ogłoszeniu powinno być: Każdy z wykonawców powinien dołączyć do oferty zobowiązanie że na okres trwania umowy zawrze polisę ubezpieczenia OC na kwotę minimum 2.000.000 zł..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.4.
W ogłoszeniu jest: 16.12.2009r godzina 12:00.
W ogłoszeniu powinno być: 18.12.2009r godzina 12:00.

 

Radom, dnia 08.12.2009 r.

 OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 
Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” z siedzibą w Radomiu, przy ulicy Kopernika 1; ogłasza przetarg na całodobowy dozór i zabezpieczenie mienia nieruchomości
w Radomiu przy ulicy Kopernika 1.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.elektrownia.art.pl, SIWZ można także nabyć w cenie
1,22 złoty brutto w siedzibie Zamawiającego.

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami:
 p.o. Dyrektor Włodzimierz Pujanek  
tel. 048 383 60 77 wew. 25

W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy którzy:
a) spełniają warunki określone w art. 22 ust 1oraz art. 24 ust 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia .2004 r. Prawo zamówień publicznych;
b) złożą ofertę zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
c) wskażą nie mniej niż dwóch kontrahentów, u których realizowali całodobowy dozór wraz z zabezpieczeniem mienia na kwotę powyżej 14000 euro.

Termin realizacji: od 31.12.2009 roku do 31.12.2010 roku.
Termin związania ofertą: 30 dni licząc od dnia złożenia oferty.
Termin płatności: zgodny z ofertą

Zamówienia należy składać do dnia 16.12.2009 roku do godziny 12.00 w siedzibie Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” przy ulicy Kopernika 1,
w sekretariacie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2009 roku o godzinie 12.15 w siedzibie Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”.

Kryteria, oceny ofert:
- 100 % -cena oferty.

 

KLIKNIJ I POBIERZ WYMAGANE DOKUMENTY