Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na usługi poligraficzne.

 

 

W wyniku pezrprowadzonego przetargu Komisja wybrała firmę: Grupa K.K. Kochanowski Sp. j. z siedzibą w Radomiu przy ulicy 1905 Roku 3a, która uzyskała 97,65 pkt.

 

 

Radom, dnia 29 styczeń 2010 r.
 OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” z siedzibą w Radomiu, przy ulicy Kopernika 1 ogłasza przetarg na usługi poligraficzne.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.elektrownia.art.pl. SIWZ można także nabyć w cenie
1,22 złoty brutto w siedzibie Zamawiającego.

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami:
Pan Zbigniew Belowski, tel. 048-383-60-77

W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki określone w art. 22 oraz art. 24 ust 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia .2004 r. Prawo zamówień publicznych;
b) złożą ofertę zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
c) Wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat liczonych od daty złożenia oferty (a jeżeli okres ich działalności jest krótszy, to w tym okresie), zrealizowali z należytą starannością, co najmniej (4) cztery usługi odpowiadające swym rodzajem i wartością (w tym 2 o wartości minimum 20 tyś złotych) stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.

Wykonawca dołączy do oferty po dwie sztuki próbek reklamowych. Zamawiający odeśle próbki Oferentom po wyborze i podpisaniu umowy z wybranym w drodze przetargu Wykonawcą. Brak przedmiotowych próbek będzie powodował przyznanie „0 punktów”
w kategorii poziom edytorski. Zamawiający zwalnia Wykonawcę z Obowiązku dostarczenia banerów.

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 21.XII.2010r. lub realizacji wszystkich przedmiotów umowy.
Termin związania ofertą: 30 dni licząc od dnia złożenia oferty.
Termin płatności: zgodny z ofertą
Termin podpisania umowy : zgodnie z art.94 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamówienia należy składać do dnia 9 lutego 2010 roku do godziny 12.00 w siedzibie Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” przy ulicy Kopernika 1,
w sekretariacie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 lutego 2010 roku o godzinie 12.15 w siedzibie Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”.

Kryteria oceny ofert:
cena - 40 punktów.
poziom edytorski - 50 punktów.
czas realizacji rodzaju zlecenia jednostkowego - 10 punktów.
 
Zamawiający zastrzega , że liczba zamawianych pozycji i wielkość nakładów będzie ustalana w czasie twania umowy, zgodnie z potrzebami Zamawiającego – mając na uwadze zapisy mające miejsce w SIWZ w Dziale II . Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego z tytułu niepełnej realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość wystąpienia zamówień uzupełniających , nie więcej niż do 50% wartości zamówienia.

 

KLIKNIJ ABY POBRAĆ WYMAGANE DOKUMENTY...