Roztrzygnięcie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projekt wykonawczy) rozbudowy i modernizacji budynku dawnej elektrociepłowni

 

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projekt wykonawczy) rozbudowy i modernizacji budynku dawnej elektrociepłowni, wyłoniono zwycięzcę. Spośród 9 ofert, zamawiający wybrał "Wojewódzką Dyrekcję Inwestycji", Ostrołęka, ul. Piłsudskiego 38, która uzyskała 100 punktów.

Radom, dn. 31.08.2009

 

Poniżej treść przetargu:

 

 

Radom, dnia 12 sierpnia 2009 r.
OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” z siedzibą w Radomiu, przy ulicy
Kopernika 1 ogłasza przetarg na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projekt wykonawczy) rozbudowy i modernizacji budynku dawnej elektrociepłowni z przeznaczeniem na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.elektrownia.art.pl SIWZ. W siedzibie Zamawiającego można otrzymać projekt budowlany zapisany na płycie CD, który jest niezbędnym elementem służącym do wykonania przedmiotowej oferty. Zamawiający dopuszcza możliwość wysłania projektu budowy zapisanego na płycie CD do Oferentów drogą pocztową - na ryzyko Oferenta.

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami:
Pan Łukasz Baliński, tel. 048-383-60-77 lub 048-385-89-95.

W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki określone w art. 22 ust 1oraz art. 24 ust 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia .2004 r. Prawo Zamówień Publicznych;
b) złożą ofertę zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
c) będą spełniać wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Termin realizacji: do dnia 10.12.2009r
Za termin wykonania zamówienia przyjmuje się dzień przekazania Zamawiającemu kompletnej, uzgodnionej dokumentacji wraz z oświadczeniem o kompletności dokumentacji i zgodności opracowania z obowiązującymi przepisami. Wraz z dokumentacją przekazane zostaną odpisy dokonanych koniecznych uzgodnień.
Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu składania ofert.
Termin płatności: zgodny z ofertą przedstawioną przez Zamawiającego.

Zamówienia należy składać do dnia 26 sierpnia 2009 roku do godziny 10.00 w siedzibie Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” przy ulicy Kopernika 1, w sekretariacie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 sierpnia 2009 roku o godzinie 10.15 w siedzibie Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”.

Opis sposobu przygotowania ofert i załączniku do ofert jest szczegółowo określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteria oceny ofert – cena 100 pkt

 

KLIKNIJ ABY POBRAĆ WYMAGANE DOKUMENTY