Zaproszenie do składania ofert dotyczących sprzedaży namiotu sferycznego

Radom, dnia 24.06.2009 r.
 


Zaproszenie do składania ofert


Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” z siedzibą w Radomiu, przy ulicy Kopernika 1; zaprasza do składania ofert dotyczących sprzedaży namiotu sferycznego.

Osobą upoważniona do kontaktów z oferentami jest Pan Łukasz Baliński tel. (048) 383 60 77 lub (048) 385 89 95.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedstawienie oferty dotyczącej sprzedaży namiotu sferycznego o następujących parametrach technicznych: średnica 10 – 12 m; wysokość 5 – 6 m; powierzchnia zabudowy 90 – 100 m²; konstrukcja – stal nierdzewna, pokrycie - preferowane plandeka PVC, powierzchnia pokrycia zgodna z w/w parametrami. Namiot składać się będzie
z otworu wentylacyjnego (zamykanego), w przypadku okien w namiocie Wykonawca zapewni w standardzie możliwość ich zasłaniania. Oferenci zobowiązani są przedstawić projekt (wizualny) namiotu. Kwota przedmiotowej oferty nie może przekraczać 52 000 złotych. Materiały mają posiadać certyfikat ppoż. Namiot ma posiadać deklaracje zgodności z wymogami UE. Oferenci są zobligowani przedstawić wykaz, co najmniej dwóch firm,
w których prace związane ze sprzedażą, montażem i przeszkoleniem personelu kupującego miały miejsce. Wykonawca zobowiązuje się wykonać pierwszy montaż i przeprowadzi odpowiednie przeszkolenie pracowników Centrum, w związku z przedmiotowymi pracami montażowymi.

Termin realizacji: 14 dni od dnia podpisania umowy.
Termin związania ofertą: 20 dni licząc od dnia złożenia oferty.
Termin płatności: 7 dni od realizacji wszystkich warunków wynikających z przedmiotowej umowy
  i dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać do dnia 03.07.2009 roku do godziny 12.00 w siedzibie Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” przy ulicy Kopernika 1, w sekretariacie. Oferta ma być złożona w jednej, nieprzezroczystej, trwale zamkniętej kopercie z wyraźnym adresem: Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” z tytułem: „Oferta sprzedaży namiotu sferycznego dla M.C.S.W. „Elektrownia” z dopiskiem: „Nie otwierać przed 03.07.2009 do godziny 10.15”.

Kryteria, oceny ofert:
- 10 pkt - doświadczenie w wykonywaniu podobnych zleceń.
- 30 pkt - cena oferty.
- 10 pkt - materiały.
- 10 pkt - gwarancja.
 - 40 pkt – praktyczność i wizualizacja projektu.