Zaproszenie do składania ofert na zakup specjalistycznego aparatu fotograficznego wraz z wyposażeniem.

 

Radom, dnia 03.02.2009 r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
 Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” z siedzibą w Radomiu, przy ulicy Kopernika 1; zaprasza do składania ofert o wartości nie przekraczającej 14 000 euro na zakup specjalistycznego aparatu fotograficznego wraz z wyposażeniem.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.elektrownia.art.pl SIWZ można także nabyć w cenie 1,22 złoty brutto w siedzibie Zamawiającego.

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami:
Pan Łukasz Baliński
tel. 048 383 60 77 wew. 26

W postępowaniu mogą uczestniczyć oferenci, którzy:
złożą ofertę zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, równoważnych, wariantowych. Oferta, w której oferent nie zobowiąże się do spełnienia przedłożonych warunków, zostanie odrzucona.

Termin realizacji: do 14 dni od dnia podpisania umowy.
Termin związania ofertą: 30 dni licząc od dnia złożenia oferty.
Termin płatności: 14 dni od dnia podpisania umowy i wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.
 
Zamówienia należy składać do dnia 16.02. 2009 roku do godziny 12.00 w siedzibie Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” przy ulicy Kopernika 1,
w sekretariacie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.02. 2009 roku o godzinie 12.15 w siedzibie Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”.

Kryteria, oceny ofert:
- 80% - cena.
- 20% - okres gwarancji

 

KLIKNIJ ABY POBRAĆ WYMAGANE DOKUMENTY...